Tìm hiểu về học bổng UEH và điều kiện để được tham gia học bổng

Hiện nay ở trường đại học có rất nhiều học bổng. Một trong những học bổng được nhắc đến nhiều nhất là học bổng UEH của trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh. Dưới đây là học bổng UEH và điều kiện để được tham gia học bổng.

Học bổng UEH

Học bổng UEH có 03 loại học bổng đang áp dụng với tên gọi cụ thể như sau:

Học bổng Khuyến khích học tập UEH

– Dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng.

– Dành cho tân sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

Học bổng Hỗ trợ học tập UEH

hoc-bong-ueh-gia-tri
Học bổng UEH giá trị

Xem ngay: học bổng MBA để biết thêm những trường đào tạo

– Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách, có kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

– Dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

Học bổng từ các đơn vị ngoài trường

Là học bổng được các cá nhân, đơn vị ngoài UEH cấp cho sinh viên bằng nhiều hình thức được UEH liên kết, tiếp nhận và triển khai trong năm.

Các loại học bổng UEH

Học bổng khuyến khích học tập UEH

Điều kiện được xét học bổng khuyến khích học tập UEH

  1. Sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau:

– Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

– Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

– Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. Các trường hợp đặc biệt, Trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên biết.

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

  1. Tân sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập UEH cần thỏa các điều kiện sau:

– Có điểm xét tuyển đầu vào xét thứ tự từ trên xuống theo chỉ tiêu phân bổ học bổng UEH;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

Các mức học bổng khuyến khích học tập UEH

  1. Đối với sinh viên các khóa:

– Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng đối với  sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện xuất sắc;

– Mức học bổng loại giỏi: bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt;

– Mức học bổng loại khá: bằng suất học bổng bán phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

  1. Đối với tân sinh viên, xét cấp học bổng căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ học bổng UEH.

Học bổng hỗ trợ học tập UEH

Hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap
Học bổng khuyến khích học tập

Click ngay: trang web săn học bổng để biết các trang web hay

Điều kiện tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH

  1. Sinh viên tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau:

– Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

– Có kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

– Không có môn nào dưới điểm 5 (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

  1. Tân sinh viên tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH cần thỏa các điều kiện sau:

– Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

 Các mức học bổng hỗ trợ học tập UEH

  1. Học bổng toàn phần, cấp cho các đối tượng sinh viên như sau:

– Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và có kết quả học tập từ 6.5 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

– Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và điểm trúng tuyển đầu vào xét từ trên xuống trong kỳ xét học bổng.

  1. Học bổng bán phần: cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và có kết quả học tập từ 6.0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

Trên đây là các thông tin về học bổng UEH. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Rate this post